Skip to main content

Privacyverklaring

Neerbos & van Elst Schilderwerken, gevestigd aan de Newtonstraat 19, 4004 KE TIEL.

Neerbos & van Elst Schilderwerken hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de Neerbos & van Elst Schilderwerken Website (“Gebruikers”). Dit privacy statement informeert Gebruikers over de wijze waarop Neerbos & van Elst Schilderwerken hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens

Neerbos & van Elst Schilderwerken verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers die op de Neerbos & van Elst Schilderwerken. Website gegevens achterlaten zoals naam, adres en andere contactgegevens welke Neerbos & van Elst Schilderwerken in staat stellen om een offerte voor het door de Gebruiker gewenste schilderwerk op te stellen.

Beveiliging persoonsgegevens

Neerbos & van Elst Schilderwerken neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Neerbos & van Elst Schilderwerken zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld, meer in het bijzonder de schilders die het schilderwerk uitvoeren, om het mogelijk te maken het desbetreffende schilderwerk uit te voeren. Neerbos & van Elst Schilderwerken draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Neerbos & van Elst Schilderwerken heeft met deze derden een overeenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Neerbos & van Elst Schilderwerken. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de Gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij Neerbos & van Elst Schilderwerken indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen

Neerbos & van Elst Schilderwerken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijziging van dit privacy statement

Wijziging van dit privacyverklaring wordt bekend gemaakt op de website van Neerbos & van Elst Schilderwerken.

Contact

Indien u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wil indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een email sturen naar info@neerbosenvelst.nl.

  • Gegarandeerd vakwerk door gediplomeerde vakschilders
  • Het gebruik van de beste materialen en producten
  • Een klantgerichte aanpak met oog voor detail
  • Duurzame kwaliteit en scherpe tarieven
  • Vrijblijvend adviesgesprek en offerte
Hulp nodig?